Mellow Yellow Travel    Curacao   Thema Vakanties   Accommodatie   Meetings & Incentives   Vlucht boeken   Email     English
 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN MELLOW YELLOW TRAVEL N.V.

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gesloten zijn met Mellow Yellow Travel N.V. Waar in de voorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar de volgende bepalingen dient men te lezen:

De reisorganisator: Mellow Yellow Travel N.V., gevestigd te Curacao, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 105295.
De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door Mellow Yellow Travel N.V. aangeboden reizen.
De website: www.myyellow.nl
De overeenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf of een ander niet met verblijf of vervoer verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis beslaat.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een intermediair. 
2. De reiziger die namens medereizigers een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
3. De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte/handicaps e.d.) voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor medereizigers, indien de reiziger namens één of meer medereizigers een overeenkomst aangaat. 
4. De publicatie waarin de overeengekomen reis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en/of kleine wijzigingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
5. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. 
6. Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de reisorganisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en). 
7. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd. 
8. De overeenkomst en deze reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de reisorganisator en de reiziger. 
9. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. 
10. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
11. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen, waarvan de reisorganisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming. 
12. Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
13. Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, wordt met de betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de reisorganisator dan ook niet.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 
De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, de volgende inlichtingen aan de reiziger schriftelijk of elektronisch te verstrekken: 
a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats. 
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kan helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van een laattijdig gesloten overeenkomst.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Prijs van de reis 
1. De in de overeenkomst gestelde prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. 
2. De in de overeenkomst gestelde prijs kan tot en met 21 dagen voor het vertrek naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: 
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of 
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of 
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 15% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft.

Artikel 6: Betaling van de reissom 
1. De reisorganisator laat na ontvangst van een door de reiziger ingevuld boekingsformulier binnen maximaal 10 werkdagen weten of de gekozen reis beschikbaar is. De reiziger heeft vanaf dat moment een tijdelijke reservering.
2. De reiziger confirmeert de tijdelijke reservering van de door hem/haar gekozen reis door middel van een schrijven per email, fax, email-scan, of per post waarin de reiziger aangeeft akkoord te gaan met der deze reservering. Zodra dit schrijven door de reisorganisator ontvangen, is de reservering definitief.
3. Voor alle reizen van de reisorganisator is een aanbetaling van 50% van de reissom met een minimum van 250 euro vooraf verplicht. De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan te zijn. Bij een boeking korter dan 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom terstond voldaan te worden. 
4. Indien de reiziger niet binnen de op de factuur vermeldde termijn haar verplichtingen jegens de reisorganisator heeft voldaan is de reisorganisator gerechtigd de tijdelijke reservering te laten vervallen.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking 
1. De reiziger kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst tot reisorganisator. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar van deze overdracht op de hoogte te brengen. 
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. De kosten gemoeid met deze overdracht bedragen per persoon: 
a) tot 31 dagen voor het vertrek: 25EUR, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan. 
b) vanaf 30 dagen voor het vertrek: 75EUR, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
c) uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 11 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.
d) de aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Bij de reisorganisator worden wijzigingen, in de mate van het mogelijke, aanvaard op voorwaarde van betaling van volgende administratiekosten: 
a) tot 31 dagen voor het vertrek: 75EUR, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan. 
b) vanaf 30 dagen voor het vertrek zijn de annuleringskosten (zie artikel 11) van toepassing. Onder wijzigingen wordt verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
c) Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 11van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor afreis
1. Indien, voor aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid de overeenkomst te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuwe overeenkomst te worden gesloten, deze dient schriftelijk bevestigd te worden.

Artikel 10: Verbreking door de reisorganisator
1. De reisorganisator is gerechtigd een reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor een reis niet behaald is. Uiterlijk 15 werkdagen voor vertrek ontvangt de klant hiervan bericht.
2. In voorkomende gevallen kijkt de reisorganisator of er een plaats beschikbaar is in de reis van de door de klant opgegeven tweede voorkeur. Het is logisch dat een eventueel verschil in de reissom door de klant wordt betaald of door de reisorganisator wordt gerestitueerd. Als de tweede voorkeur niet meer beschikbaar is zal de reisorganisator de reeds betaalde reissom restitueren.

Artikel 11: Verbreking door reiziger 
Annulering moet altijd zowel digitaal (email), als schriftelijk te gebeuren. Er wordt rekening gehouden met de datum van de poststempel. Indien de reiziger de overeenkomst annuleert is de reiziger de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:
tot 8 weken voor de vertrek dag: de klant betaalt de aanbetaling. 
uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag: de klant betaalt 75% van de reissom. 
uiterlijk 2 weken voor de vertrekdag: de klant betaalt 100% van de reissom. 
korter dan 14 dagen voor de vertrekdag, op de vertrekdag zelf en vanaf de dag van vertrek: de klant betaalt de hele reissom. Om problemen te voorkomen doet de klant er verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van de overeenkomst tot reisorganisator redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator in overeenstemming met dat verdrag uitgesloten of beperkt. 
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot eenmaal de reissom.
5. De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit. 
6. Wanneer de reisorganisatie aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding ten alle tijden maximaal de hoogte van eenmaal de reissom.
7. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator beperkt tot ten alle tijden maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn overeen gekomen verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 15: Klachtenregeling
1. Voor de afreis: klachten voordat de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of organisator. 
2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige (schriftelijke) manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Lid 16: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de reisorganisator en de klant is het Curaçaos recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd ter beoordeling aan de bevoegde rechter te Willemstad, Curacao.

 

Copyright 2008
Mellow Yellow Travel N.V.

     
Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gesloten zijn met Mellow Yellow Travel N.V
Our General Travel Conditions aply to all travel agreements that are made with Mellow Yellow Travel N.V.